Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Pozvánka na zasadnutie MsZ Stupava

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
15. decembra 2016 o 09,00 hodine
v Mestskom kultúrnom a informačnom centre, Agátová 16


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
5. Návrh VZN č. ..../2016 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa mesta Stupava
6. Návrh VZN č. ..../2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj
7. Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
8. Návrh rozpočtu mesta Stupava na roky 2017 - 2019, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, vrátane programového rozpočtu + stanovisko hlavnej kontrolórky
9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2017 v zmysle VZN Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
10. Cezhraničný projekt INTEREG SK-AT
11. Vstup Mesta Stupava do združenia Slovenský dom Centrope
12. Informácia o opatrovateľskej službe
13. Návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ na rok 2017
14. Zriadenie zmiešanej dočasnej komisie
15. Veci majetkové
15.1 Kompresory V.V., s.r.o. - zriadenie vecných bremien na vodomernú šachtu
a plynový merač
15.2 p. Karol Popovič - zriedenie vecného bremena na vodomernú šachtu
15.3 p. Zuzana Drahošová - prenájom časti pozemku
15.4 C.E.E.C., s.r.o. - prenájom pozemku
15.5 ZsD a.s. - odkúpenie časti pozemku pod trafostanicou
15.6 Miroslav Herman - kúpa mestského pozemku
15.7 Mgr. Csalavová - prenájom pozemku pod garážou
15.8 Zezulová - žiadosť o kúpu časti pozemku - Nám. Sv. Trojice
15.9 Min. obrany SR - predaj opevnenia č. 13
15.10 Milan Buočik - odkúpenie pozemku
15.11 Chorvát - odkúpenie časti pozemku
15.12 František Šenigla - odkúpenie časti pozemku
15.13 IMS Reality, s.r.o. - prevzatie cesty a pozemku do majetku mesta
16. Správa mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva v Stupave z prešetrenia sťažnosti
17. Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava z výsledkov kontrol
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
19. Štatút mestských novín
20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver
Ing., Mgr. art. Roman Maroš, v. r
primátor mesta

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 08.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4419

Mesto Stupava informuje občanov

Z dôvodu opakovaného doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom s prihliadnutím na jeho špecifické vlastnosti a v súvislosti s realizáciou opatrení ochrany zdravia pri práci v súlade zo zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prací a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a opatrení civilnej ochrany po vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, katastrofou, ohrozením verejného zdravia II. stupňa alebo teroristickým útokom v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov informujeme občanov :

Orientačné charakteristické identifikačné znaky materiálu

Podozrivé materiály sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou viacerých identifikačných znakov.

(1) Zásielka
a) veľa známok na obálke,
b) rukou napísaná alebo nesprávne napísaná adresa,
c) nesprávne tituly a oslovenie adresáta,
d) uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko,
e) gramatické chyby,
f) olejové alebo farebné škvrny, podozrivý zápach,
g) neuvedená spiatočná adresa,
h) vyššia hmotnosť listu (balíčka),
i) tvarovo nesúmerná alebo nerovná (hrboľatá) obálka,
j) vyčnievajúce drôty alebo kovové (napr. hliníkové) fólie,
k) veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky a pod.,
l) veľa nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkom,
m) tikanie vo vnútri zásielky,
n) označenie na obálke ako „dôverné", „do vlastných rúk" alebo „osobné",
o) odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na poštovej pečiatke.

(2) Materiál (krabica, fľaša, nádoba alebo iný materiál pevného alebo kvapalného skupenstva)
a) neprirodzený tvar a zápach,
b) neobvyklý obal z kovového alebo skleneného materiálu,
b) výstražné symboly na obale

Odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom

Odporúčaný postup je výpisom z materiálu „Odporúčaný postup pre manipuláciu so zásielkami podozrivými z biologickej kontaminácie", ktorý bol vypracovaný hlavným hygienikom SR v októbri 2001 ako odozva na situáciu po teroristických útokoch na USA. Predstavuje odporúčané bezpečnostné opatrenia pre všetky skupiny obyvateľstva, a to pre právnické osoby aj fyzické osoby.

1. Netriasť materiálom (zásielkou) a nevyberať zo zvedavosti jej obsah.
2. Vložiť materiál (zásielku) do plastového vrecka alebo nejakého iného vhodného obalu (kontajnera), aby obsah nemohol vytekať.
3. Ak nie je k dispozícii vhodný obal alebo kontajner, materiál (zásielku) zakryť, napríklad oblečením, fóliou, papierom, smetným košom a už neodkrývať.
4. V zamestnaní upozorniť priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca a hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 alebo miestnej polícii.
5. V domácom prostredí hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 alebo miestnej polícii.
6. Pre príslušníkov policajného zboru pripraviť zoznam všetkých osôb, ktoré sa nachádzali v miestnosti alebo časti budovy v čase zistenia podozrivej zásielky, osobitne zoznam priamo kontaktovaných s materiálom.
7. Opustiť miestnosť, zavrieť jej dvere aj časť budovy, aby ďalšie osoby nemohli prísť do kontaktu s podozrivou zásielkou a zabraňovať vo vstupe dovnútra iným osobám.
8. Na dvere miestnosti (časti budovy) pripevniť list papiera s nápisom POZOR PODOZRIVÝ MATERIÁL (ZÁSIELKA) - NEVSTUPOVAŤ !
9. Umyť si ruky mydlom alebo saponátom a vlažnou vodou, aby sa materiál nerozšíril na tvár.
10. Poskytnúť príslušníkom policajného zboru horeuvedený zoznam osôb.
11. Neutierať materiál prachovkou alebo iným materiálom, aby sa nezvíril, ale ho okamžite zakryť.
12. V prípade rozsypania alebo rozliatia materiálu zadržať dych, zakryť si bez omeškania dýchacie cesty hustou tkaninou.
13. Vyzliecť kontaminované oblečenie a vložiť ho do plastového vreca, iného obalu alebo kontajnera a odovzdať ho oprávneným osobám prichádzajúcim prípad riešiť.
14. Požiadať niektorú z prítomných osôb, aby kontaminované časti tela izoloval plastovým alebo papierovým materiálom a upevnil ho obviazaním vreckovkou, šatkou, šálom, povrázkom, prípadne samolepiacou páskou.
15. Čo najskôr sa osprchovať mydlom a vlažnou vodou od hlavy nadol, nepoužiť však žiadne iné dezinfekčné prostriedky, najmä nie do očí.
16. Po aktivácii nejakého výbušného zariadenia s tlmeným výbuchom, po obdržaní varovnej informácie o kontaminácii ventilačného systému alebo klimatizácie, prípadne po varovaní rozšírení vypnúť všetky ventilátory alebo klimatizačné jednotky v miestnosti aj v celej budove.

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 06.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4407

Návrh rozpočtu mesta Stupava na rok 2017 - 2019

Návrh rozpočtu mesta Stupava na rok 2017 - 2019


Hlavička k programovému rozpočtu mesta Stupava  doc.( 89kB)    pdf. (279kB)

Komentár k rozpočtu 2017 - 2019 doc. (51,5kB)   pdf. (842kB)

Program č. 1.    Plánovanie a manažment doc. (202kB)   pdf. (472kB)

Program č. 2.    Propagácia a reklama  doc. (92kB)   pdf. (470kB)

Program č. 3.    Interné služby mesta doc. (164kB)   pdf.  (463kB)

Program č. 4.    Služby občanom  doc. (155kB)   pdf.  )477kB)

Program č. 5.    Bezpečnosť a poriadok  doc. (132kB)   pdf. (426kB)

Program č. 6.    Odpadové hospodárstvo  doc. (122kB)   pdf.  (425kB)

Program č. 7.    Pozemné komunikácie  doc. (123kB)   pdf. (418kB)

Program č. 8.    Vzdelávanie  doc. (208kB)   pdf. (600kB)

Program č. 9.    Kultúra  doc. (148kB)   pdf. (515kB)

Program č. 10.  Šport  doc. (132kB)   pdf. (502kB)

Program č. 11.  Prostredie pre život  doc. (102kB)   pdf. (551kB)

Program č. 12.  Bývanie  doc.(79kB)   pdf.(302kB)

Program č. 13.  Sociálne služby  doc. (205kB)   pdf. (551kB)

Program č. 14.  Administratívna činnosť  doc. (81kB)   pdf.(386kB)

Program č. 15.  Finančné operácie  doc.  (40kB)   pdf. (364kB)

Návrh rozpočtu MKIC 2016 - 2019  doc. (58kB)   pdf. (315kB)

Návrh rozpočtu VPS 2016 - 2019  excel (26kB)

Návrh rozpočtu školy excel (169kB)

Návrh rozpočtu mesto Stupava excel (160kB)

Tabulka na 3 roky  doc. (6MB)   pdf. (685kB)

Tabuľka podprogramy  doc.(2,5MB)   pdf.(365kB)

Tabuľka programy  doc.(340kB)   pdf. (210kB)

Tabuľka projekty  doc.(4,5MB)   pdf.

Pripomienky k návrhu rozpočtu mesta Stupava 2016 - 2019 je možné posielať na adresu mestského úradu v Stupave do 12.12.2016

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.11.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4376

Možnosť zakúpenia suvenírov s novým logom mesta Stupava

SUVENÍRY S NOVÝM LOGOM MESTA STUPAVA

Darčekové hrnčeky, perá, pohľadnice, tašky a iné suveníry s novým logom mesta Stupava si môžete zakúpiť v kancelárii ekonomického oddelenia MKIC na Mestskom úrade v Stupave, 1. poschodie.

Suveníry s novým logom mesta Stupava pdf.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 21.11.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4364

Aktuálny stav majetku mesta Stupava

STAV MAJETKU MESTA STUPAVA

Pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave a verejnosť bol vypracovaný informatívny materiál o stave majetku mesta Stupava. Materiál rozdelený do troch častí (komunikácie, budovy, odpadové hospodárstvo) uvádza aktuálny kritický stav vybraných objektov a komunikácií, ktoré bude musieť mesto Stupava riešiť v najbližšom období. Odhadované príjmy mesta Stupava v roku 2017 sú vo výške 7 miliónov eur. Z tejto sumy sa na opravy majetku mesta Stupava môže vyčleniť približne 540 tisíc eur.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 12.11.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4354

Informácia o začatí realizácie prác na budovaní alternatívnej multimediálnej siete

Vážení spoluobčania,
Informujeme vás o začatí realizácie prác na budovaní alternatívnej multimediálnej siete spoločností UPC a Slovak telekom.
Realizácia pokládky vedení bude dodávateľom riešená pretlakom pod komunikáciami, chodníkmi alebo cestnou zeleňou. Práce budú realizované na miestnych komunikáciách a cestách v 3. etapách. Termín začatia je od 06.10.2016, ukončenie do 16.12.2016.
1. Etapa: Železničná, Hlavná, Školská, Janka Kráľa, Sama Chalupku, Ružová, Zdravotnícka, Bezručova, Budovateľská, Kukučinova, Kúpeľná
2. Etapa: Dlhá, Vajanského, Bočná, Dlhá, Cementárenská, Gaštanová alej, Lipová,
3. Etapa: Marcheggská, Žabárňa, F. Kostku, Družstevná, Jilemnického, Vincenta Šikulu

Veríme, že strpíte obmedzenia spojené s predmetnými prácami pre zabezpečenie lepšej dostupnosti a výkonnosti multimediálnych sietí.

MsÚ v Stupave

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 04.10.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4260

Štatistický úrad SR informuje

Štatistický úrad SR od decembra 1992 začal vykonávať na úseku štatistiky práce
výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých
európskych krajinách.
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry
zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch.
Na základe skúseností štatistických úradov krajín, kde sa takto zamestnanosť
sleduje, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre
vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej
a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťovaní sú užitočné a v štatistickej prezentácii
zaujímavé aj pre širokú verejnosť.
Vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník Štatistického úradu SR, ktorý
sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom.

Zisťovanie sa uskutoční v období od 01.09.2016 do 15.12.2016

Štatistický úrad SR informuje pdf. (49kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.08.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4187

Stupavské noviny

Facebook

FACEBOOK linka

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Online: www.cp.sk
ŽSR: www.slovakrail.sk
Slovak Lines: www.slovaklines.sk

                    www.mojbus.sk

 

Zmena cestovného poriadku spoločnosti Slovak Lines od 13.12.2015 do 10.12.2016

Linka Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka 2015 - 2016 pdf. (84,3kB)

Linka Bratislava - Malacky 2015-2016 pdf. (50,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Rohožník 2015-2016 pdf. (44,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Gajary - Malacky 2015-2016 pdf.(41,6kB)

Linka Bratislava - Stupava - Zohor - Suchohrad - Malacky 2015-2016 pdf. (70,1kB)

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..