Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK 


Elektronická adresa na doručovanie  oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK:  zuzana.loviskova@stupava.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017). 
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,  meno, priezvisko a podpis osoby o oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, o oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu. 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne mestského úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. 
Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Kategória: Oznamy mesta. Upozornite nás na chybu v čl. 5071

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pdf.

Kategória: Oznamy mesta. Upozornite nás na chybu v čl. 5055

Delegovanie členov do okrskovej komisii

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a podpis osoby
- oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne mestského úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.
Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Kontakt pre voľby do VÚC 2017: Mgr. Zuzana Lovíšková, t.č. 02/60 20 09 34, mail: zuzana.loviskova@stupava.sk

Dokument na stiahnutie doc. (16kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5039

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do VÚC dňa 04. novembra 2017


Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je:

Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24 - zasadačka pre voličov bývajúcich v uliciach:

Bitúnková, Borovicová, Brezová, Domov dôchodcov, Družstevná, Dubová, Duklianska, F. Kostku, Hrabova, Jána Ondruša, Jedľová, Jelenia, Jilemnického, Kalinčiakova, Lesná, Liesková, Líščia, Ľ. Kraskovskej, Malacká, Mateja Bela, Medzipotočná, Na Kopcoch, Nám. Slovenského povstania, Nová, Nad potokom, Obora, Osiková, Pajštúnska, Pažitná, Platanová, Pod vŕškom, Poľná, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, SNP, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu

Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je:
Základná umelecká škola v Stupave, Cintorínska ulica č. 440/2 pre voličov bývajúcich v uliciach:

Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná č. d. 1 - 57 a 2 - 46, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Trojice, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabárňa

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je:
Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č. l592/1 pre voličov bývajúcich v uliciach:

Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Záhradná, Zemanská

Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je:
Kultúrny dom , Stupava, Agátová ul. č. 1097/9 - výstavná sieň /vchod je zo Sedliackeho dvora/ pre voličov bývajúcich v uliciach:

Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkerova

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je:
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská ul.č. 614/2, II. vchod /od Hlavnej ulice/ pre voličov bývajúcich v uliciach:

Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková

Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je:
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská ul.č. 614/2, II. vchod /od Hlavnej ulice/ pre voličov bývajúcich v uliciach:

Hlavná 59 až 99, Hlavná 48 - 96, Krajná, Rovná, Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná

Miestom konania volieb v okrsku č. 7 je:
Špeciálna základná škola, Stupava-Mást, ul. Záhumenská 50/A pre voličov bývajúcich v uliciach:

Bajzova, Bottova, Devínska cesta , Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská

 

V Stupave 26.07.2017

 

Ing., Mgr. art Roman Maroš, v.r. primátor mesta

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 21.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5038

Hľadáme brigádnikov

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV


Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava hľadá brigádnikov na zabezpečenie organizácie podujatia Dni zelá 2017.
Termín: 29. 9. 2017 - 1. 10. 2017
Práca:
- upratovanie toaliet v kultúrnom dome
- stráženie parkoviska
Odmena: 5 eur (brutto) / hodina

Záujemcovia o brigádu sa môžu prihlásiť v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 15.30 hod. u p. Milady Kamrlovej, 02/60 200 938, milada.kamrlova@stupava.sk

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5022

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..