Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov

Mestské zastupiteľstvo v Stupave


v zmysle ust. § 11b zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. III. ods. 3 VZN č. 4/2016 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Stupava prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
 z v o l á v a
zhromaždenie obyvateľov mesta na deň 29.06.2017 o 17.30 hod. v Mestskom kultúrnom a informačnom centre v Stupave s nasledovným programom:
1. prezentácia prítomných od 17.30 hod. do 18.00 hod.
2. informácia vo veci Polygón Stupava, a.s. - návrh riešení
3. informácia vo veci kúpaliska v Stupave - návrh riešení
4. výstavba športových hál v meste Stupava - návrh riešení
5. informácia o stave majetku v lokalite Borník
6. rôzne

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4944

Nové detské ihrisko v stupave

DETSKÉ IHRISKO V MALOM PARKU BUDE OTVORENÉ UŽ TÚTO SOBOTU

  


Nové detské ihrisko v Malom parku, s atraktívnymi prvkami pre detské hry, bude otvorené pre verejnosť už od soboty (17. 6. 2017). Do úplného dokončenia areálu chýbajú ešte piknikové stoly s lavicami, šikmé prístupové rampy k mostíku a ukončenie oplotenia pre klientov veterinárnej ambulancie. Začiatkom budúceho týždňa by mal byť areál kompletne dokončený. Na nevyhnutne krátky čas bude ihrisko uzavreté počas montáže prístupových šikmých rámp pre bezbariérový mostík. Ďakujeme za pochopenie, deťom a rodičom prajeme veľa šťastných chvíľ strávených na novom detskom ihrisku v peknom prostredí parku.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4933

Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Vážení občania,
v spojitosti s jarným obdobím nastáva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
v prírodnom prostredí.
Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený činnosťou občanov, najmä
pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet
požiarov je spôsobený neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej
blízkosti.

 
Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov, to aj napriek
tomu, že vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané.
Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby
v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred
požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch
a v ich blízkosti,
zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi
upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe
uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky
331 €.
Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad
vybudované ohniská. V žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom
pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku.
Veríme, že svojím zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov
a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú príslušníci
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách pdf. (42kB)

Prevencia pdf.(5,9MB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 12.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4927

Záverečný účet mesta Stupava za rok 2016

Záverečný účet mesta Stupava za rok 2016  doc.(346kB)  pdf.(521kB)

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Stupava za rok 2016  xls.(271kB)  

Vyhodnotenie rozpočtu - školy za rok 2016 xls.(156kB)

Tabuľka za podprogramy - ZU 2016 mesto Stupava  doc.(971kB)  pdf.(615kB)

Tabuľka za programy - ZU 2016 mesto Stupava  doc.(165kB)  pdf.(310kB)

Tabuľka za projekty - ZU 2016 mesto Stupava  doc.(1,2MB)  pdf.(678kB)

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola  doc.(239kB) pdf.(607kB)

Program 2: Propagácia a marketing  doc.(114kB)  pdf.(490kB)

Program 3: Interné služby mesta  doc.(195kB)  pdf.(561kB)

Program 4: Služby občanom  doc.(169kB)  pdf.(532kB)

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok  doc.(149kB)  pdf.(512kB)

Program 6: Odpadové hospodárstvo  doc.(146kB)  pdf.(519kB)

Program 7: Pozemné komunikácie  doc.(134kB) pdf.(490kB)

Program 8: Vzdelávanie  doc.(305kB)  pdf.(638kB)

Program 9: Kultúra  doc.(181kB)  pdf.(550kB)

Program 10: Šport  doc.(138kB)  pdf.(528kB)

Program 11: Prostredie pre život  doc.(226kB)  pdf.(585kB)

Program 12: Bývanie  doc.(84kB)  pdf.(453kB)

Program 13: Sociálne služby  doc.(243kB)  pdf.(596kB)

Program 14: Správa mesta  doc.(86kB)  pdf.(457kB)

Program 15: Pomocný program finančné operácie  doc.(63kB)  pdf.(448kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 06.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4917

Verejný priestor Stupava 2017

Verejný priestor Stupava 2017 pdf.(13,6MB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 06.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4918

Harmonogram rozkopávok - UPC a Slovak Telekom

Mesto Stupava, ako orgán príslušný podľa §3 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s §§ 32 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť, ktorú dňa 27.2.2017 podala spoločnosť SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
povoľuje
zvláštne užívanie - miestnej komunikácie - pretlak pod miestnymi komunikáciami v zmysle priloženého harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia za účelom vybudovania alternatívnej multimediálnej siete UPC a Slovák Telekom.
Rozkopávka bude realizovaná nasledovne: na MK podľa priloženého harmonogramu.
Termín začatia rozkopávky: 27.3.2017 Termín ukončenia rozkopávky: 15.6.2017. s konečnou úpravou do 30.6.2017

Harmonogram rozkopávok - UPC a Slovak Telekom pdf. (28kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4718

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • Správa 3/2017 o výsledku kontroly hospodárenia MŠ Hviezdoslavova
    pdf [464.17 KB]
  • Správa 4/2017 o výsledku kontroly použitých verejných financií mesta Stupava na ekonomické a organizačné poradenstvo
    pdf [395.13 KB]
  • Správa 5/2017 o výsledku kontroly zmlúv o spolupráci
    pdf [488.46 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..