Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Preskúšanie varovnej signalizácie

Dňa 09.06.2017 o 12:00 hod. bude celoslovenské preskúšanie varovnej signalizácie / sirény /, neprerušovaným  varovným signálom v dĺžke 2 minút.

Referát CO v Stupave. 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.05.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4892

Obmedzenie dopravy na Hlavnej ulici v Stupave - Božie telo

V nedeľu 18. júna 2017 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. bude uzavretá pre verejnú dopravu časť ulice Hlavná od križovatky s ulicou Marcheggská po križovatku ulíc Školská - Zdravotnícka. Obchádzková trasa bude vedená po uliciach Zdravotnícka, Ružová, Záhradná a Marcheggská. Súčasne bude uzatvorené Námestie sv. Trojice zo všetkých smerov a ulica Mlynská v smere na ulicu Hlavná. Zmena organizácie dopravy je vykonaná z dôvodu konania procesie „Božie telo" za účasti širokej verejnosti.
Ďakujeme za trpezlivosť.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.05.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4873

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že dňa 01.06.2017 v čase od 09:00 hod, do 14:00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

MALACKÁ č. 0062-061, 2009//227, 2009/120, 2009/121, 2009/122, 2009/127, 2009/169,
2009/195, 2009/225, 2009/226, 2009/228, 2009/229, 2009/230, 2009/231, 2027/4, 52.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 17.05.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4859

Pracovná ponuka - VPS Stupava

Verejnoprospešné služby Stupava hľadajú do TPP zamestnancov na nasledovné pracovné pozície:
• Vodič - VP skupina B, C, T
• Samostatného elektrikára - oprávnenie § 22 - 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Životopisy môžete zasielať elektronicky na e-mail: doprava@vps-stupava.sk, poštou alebo osobne na adresu Verejnoprospešné služby Stupava, Dlhá 11, 900 31 Stupava.

Pre viac informácií môžete volať na mobilné číslo: 0905 854 151 - autodoprava Marek Vrbický

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 17.05.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4866

Dotazník

Vážení občania,

 Mesto Stupava pripravuje spracovanie urbanistickej štúdie “Stupava – Centrálna mestská zóna I. stupňa (CMZ I.)“, ktorej cieľom bude získať podklad pre usmerňovanie investícií v predmetnom území.

 V záujme kvalitného spracovania a zohľadnenia potrieb mesta a občanov sme pripravili pre Vás krátky dotazník, ktorého cieľom je  získať prieskum názorov obyvateľov Stupavy na centrum mesta na Hlavnej ulici v území od Školskej ul. po Námestie sv. Trojice.

 Dotazník je anonymný a získané informácie budú použité pri príprave Zadania urbanistickej štúdie „Stupava – Centrálna mestská zóna I. stupňa (CMZ I.)

Vyplnený dotazník prosíme zaslať na adresu : Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, alebo mailom na adresu: dotaznik@stupava.sk alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Stupave alebo  v Mestskej knižnici Ruda Morica  do 18.5.2017.

 Elektronická verzia dotazníka je prístupná na uvedenom linku. Papierová podoba dotazníka je prístupná v podateľni Mestského úradu v Stupave alebo v Mestskej knižnici Ruda Morica.

 Dotazník pdf.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 04.05.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4815

Harmonogram rozkopávok - UPC a Slovak Telekom

Mesto Stupava, ako orgán príslušný podľa §3 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s §§ 32 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť, ktorú dňa 27.2.2017 podala spoločnosť SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
povoľuje
zvláštne užívanie - miestnej komunikácie - pretlak pod miestnymi komunikáciami v zmysle priloženého harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia za účelom vybudovania alternatívnej multimediálnej siete UPC a Slovák Telekom.
Rozkopávka bude realizovaná nasledovne: na MK podľa priloženého harmonogramu.
Termín začatia rozkopávky: 27.3.2017 Termín ukončenia rozkopávky: 15.6.2017. s konečnou úpravou do 30.6.2017

Harmonogram rozkopávok - UPC a Slovak Telekom pdf. (28kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4718

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..