Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Stavebný úrad - úradné hodiny počas sviatkov

Mesto Stupava oznamuje občanom, že vzhľadom k sviatkom 01.05.2017 a 08.05.2017 bude stránkový deň oddelenia územného konania a stavebného poriadku v Stupave nahradený 03.05.2017 a 10.5.2017.

Zároveň Mesto Stupava oznamuje, že oddelenie územného konania a stavebného poriadku bude od 15.05.2017 pracovať v plnej prevádzke t.z. v režime dvoch stránkových dní a to nasledovne:

Pondelok:
7.00 - 16.30 hod.

Streda:
8.00 - 17.30 hod.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 27.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4796

Zastupovanie MUDr. Černáka

ZASTUPOVANIE MUDr. A. ČERNÁKA


MUDr. A. Černák oznamuje svojim pacientom, že vo štvrtok 27. 4. 2017 neordinuje. Akútne prípady budú vybavené v Zohore v ambulancii MUDr. Salčíka od 7.00 do 11.00 hod. Za porozumenie ďakujeme.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4793

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. štv rťrok 2017

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. štv rťrok 2017
Základné údaje o požiaroch
V 1. štvrťroku 2017 vzniklo na území okresu Malacky 58 požiarov, ktorými boli spôsobené
priame škody na majetku vo výške 35 100,- €. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na
1117 000.- €. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu žiadnej osoby.

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. štv rťrok 2017 pdf.  (112kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4795

Pozvánka na verejné prerokovanie - Modernizácia trate

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE
Dovoľujeme si pozvať občanov, laickú i odbornú verejnosť a všetky dotknuté orgány
na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: „Modernizácia železničnej
trate Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo)
- Kúty - Lanžhot CZ" na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č, 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa:
11.5.2017 (štvrtok) o 17:00
v sobášnej sieni, Vila Košťálová, Novoveská 17, Devínska Nová Ves
Verejné prerokovanie sa bude konať spoločne pre MČ Devínska Nová Ves, MČ
Záhorská Bystrica a mesto Stupava. Organizujeme ho s navrhovateľom
Železnicami Slovenskej republiky a spracovateľom Správy o hodnotení firmou
REMING CONSULT a.s..

Pozvánka na verejné prerokovanie - Modernizácia trate pdf. (30kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4776

Prerušenie dodávky pitnej vody - ulica Sama Chalúpku

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že na uliciach Stupava, Sama Chalúpku bude dňa 02.05.2017 od 09:00 do 12:00 hod. 

dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle z.č. 442/2002 Z.z., §32, ods. (1),
bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné
uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody pre pitné
účely. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené prejazdom cisternového motorového vozidla vo
vyššie uvedených uliciach. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za dočasné
zníženie komfortu, spôsobené prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Prerušenie dodávky pitnej vody - ulica Sama Chalúpku pdf. (83kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 19.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4769

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny


V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie
distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás
žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy, budú dňa 27.04.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:00 hod, do 17:00 hod.:
LOKA NOVÁ HORA č. 114, 115, 1314, 1316/1, 1318, 1367/2, 1439/3, 1448/1, 1455/00, 5166, 5192, 9013,
9014, 9049, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9061, 9063, 9064, 9065, 9068,
9069, 9070, 9071, 9072, 9072/VE, 9073, 9075, 9115, 9201, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9285, 9302, 9303,
9304, 9305, 9306, 9312, 9313, 9315, 9316, 9332, 9333, 9334, 9342, 9343, 9348, 9349, 9351, 9352, 9354,
9357, 9359, 9360, 9361, 9362, 9364, 9365, 9366, 9368, 9372, 9373, 9382, 9383, 9385, 9386, 9388, 9390,
9392, 9393, 9394, 9396, 9400, 9402, 9403, 9501, 9504
LOKA OBORA č. 1486/14 , 1521, 156, 156/OP, 4, 5, 808/7, 9184, 9185, 9186, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192,
9200
NOVÁ č. 0062-020, 1068/4, 1087/2, 1115, 1142/1, 1226/2, 1252, 1253/1, 1253/2, 1255/2, 1255/5, 1265/-,
1266, 132, 133, 133/VL, 134/VE, 135, 137, 137/VE, 139, 139/A, 140, 140/VL, 141, 141/BL, 141/VE, 142,
142/B, 142/VE, 143, 144, 144/BL, 144/E, 144/VE, 145/A, 145/VP, 146, 146/A, 146/B, 146/BL, 146/VE,
146/VL, 1480/3, 1482/4, 149, 149/A, 150, 150/ZA, 151, 151/NAD, 151/OP, 151/ZA, 152, 152/VE, 152/VP,
153, 154, 155, 155/OP, 157, 157/VE, 159, 159/A, 160, 160/BL, 160/VE, 160/ZA, 161, 161/VL, 163, 165, 168,
170, 170/PR, 174, 66, 68, 9008, 9009, 9010, 9210, 9213
OBORA č. 0062-033 , 1268/2, 1486/31, 1490/09, 1490/10, 1490/11, 1490/12, 1490/15, 1490/16, 1490/17,
5414, 5443, 9000
U KOZÁNKA č. 6.

Prerušenie distribúcie elektriny pdf. (45kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 19.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4770

Oznam štatistického úradu

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu
európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na
predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016
(EU SILC 2005 - 2016). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú
tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho
realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby
a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen
analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci Európskej únie.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj
Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.


Oznam štatistického úradu pdf. (53kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4762

Oznam o príjímacích skúškach do ZUŠ Stupava

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Stupave sa uskutočnia :
hudobný odbor 16.-18.5. 13.00 - 17.30
tanečný odbor 17.5. 13.00 - 17.30
výtvarný odbor 16.-18.5. 13.00 - 17.30
(priniesť výtvarné práce)
Informácie na tel.č. 65934 438 v popolud.hodinách a na webovej stránke www.zusstupava.sk

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4750

Vypaľovanie trávy je protizákonné!

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody.

  

Vypaľovanie trávy je protizákonné!

Vypaľovanie starých trávnych porastov bolo v dávnejšej minulosti málo početné, čo súviselo s dôsledným obhospodarovaním všetkých pozemkov. Predpokladaný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých porastov ohňom vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto požiare zapríčinia.

Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a umožní sa vyšší výpar i presýchanie, napomáha sa rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravnú základňu vyšších živočíchov, a tiež zanikajú prirodzené, mnohokrát posledné útočiská (refúgiá) organizmov, čo znižuje celkovú biodiverzitu krajiny. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.

Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri "riadenom vypaľovaní" a tiež úmyselným podpaľačstvom. Zdá sa, že sú niektorí ľudia nepoučiteľní a neodstraší ich ani príslušné ustanovenie zo zákona NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331 € a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 99€, právnická osoba až do 16 596 € . V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom. V záujme zlepšenia situácie je potrebné v rámci protipožiarnej prevencie zvýšiť účinnosť osvetovo-výchovnej práce nielen na školách, v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale aj medzi najširšou verejnosťou. V teréne zas v aktuálnom období treba vo zvýšenej miere zamerať na prevenciu pozornosť lesnej stráže, poľnej stráže a stráže prírody. Dôležité je aby aj bežný občan neváhal a nahlásil takéto porušenie zákona na políciu.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 03.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4732

Harmonogram rozkopávok - UPC a Slovak Telekom

Mesto Stupava, ako orgán príslušný podľa §3 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s §§ 32 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť, ktorú dňa 27.2.2017 podala spoločnosť SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
povoľuje
zvláštne užívanie - miestnej komunikácie - pretlak pod miestnymi komunikáciami v zmysle priloženého harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia za účelom vybudovania alternatívnej multimediálnej siete UPC a Slovák Telekom.
Rozkopávka bude realizovaná nasledovne: na MK podľa priloženého harmonogramu.
Termín začatia rozkopávky: 27.3.2017 Termín ukončenia rozkopávky: 15.6.2017. s konečnou úpravou do 30.6.2017

Harmonogram rozkopávok - UPC a Slovak Telekom pdf. (28kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4718

Zmena úradných hodín stavebného úradu

Mesto Stupava oznamuje občanom, že z technických príčin do odvolania bude stránkový deň stavebného úradu v Stupave len pondelok.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4696

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS
(Household Finance and Consumption Survey).


Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny
eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácnosti v
eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých,
úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť
domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na
ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých
hospodársko-politických oblastiach eurosystému.
Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do
zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 4 000 domácnosti.
Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS
(Household Finance and Consumption Survey).pdf.
 (48kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4597

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..