Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškouOkresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií príslušný ako
špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje
na objekt:
na pozemku:
kat. územie:
pre stavebníka:
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou
„SO 05 - úprava križovatky na ceste III/l 106 (III/00239)"
C-KN p are.č. 3903/55, 3903/165, 3907/1, 3907/2, 3899/2
Stupava
SEBAU s.r.o., Na vrátkach 5317, 841 01 Bratislava,
IČO 36 804 932
Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod č.j. SÚ-3777/15-16/Šm zo
dňa 03.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2016.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou pdf. (116kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 19.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4935

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • Správa 3/2017 o výsledku kontroly hospodárenia MŠ Hviezdoslavova
    pdf [464.17 KB]
  • Správa 4/2017 o výsledku kontroly použitých verejných financií mesta Stupava na ekonomické a organizačné poradenstvo
    pdf [395.13 KB]
  • Správa 5/2017 o výsledku kontroly zmlúv o spolupráci
    pdf [488.46 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..