Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Západoslovenská distribučná, a.s.

Oznámenie o začatí konania


Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona
č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 61 stavebného zákona oznamuje
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou
na stavbu: „BA - Stupava, Mariánska, rek. 212, NNK, TS, VNK"
na pozemkoch v katastrálnom území Mást I. pare. č. 358, reg. „E" KN a v katastrálnom území Stupava
pare. č. 825/3, 825/8, 825/1, 829/3, 895/2, 836/1, 836/4, 836/15 reg. „C" KN a pare. č. 834 a 895 reg.
„E" KN, v uliciach Školská a Mariánska, pre stavebníka - spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s.. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava ( IČO 36 361 518 ), zastúpenú
spoločnosťou EDWIN, s.r.o., Ružová dolina 606/10, 821 09 Bratislava - Ružinov ( IČO 31 393 331 );
o vydanie stavebného povolenia požiadal tunajší stavebný úrad dňa 17. 5. 2017.

Oznámenie o začatí stavebného konania - Západoslovenská distribučná, a.s. pdf.(110kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 17.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5112

Oznámenie o začatí územného konania - Šmak Ninka

Oznámenie o začatí konania


Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č.
50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 písm. ej zákona č. 416/2001 Z z. „Oprechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 36 ods. 4) zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje
začatie územného konania na stavbu:
„PENZIÓN Stupava"
na pozemku v k.ú. Stupava: pare. č. 449/3, 449/49 a 449/13 ( reg. „C" KN ), ul. Marcheggská.
Na vydanie územného rozhodnutia podala návrh spoločnosť ŠMAK NINKA, s.r.o., so sídlom
Jilemnického 1623/14, 900 31 Stupava ( IČO: 45 670 285 ), zastúpená na základe splnomocnenia
Mgr. Branislavom Zbojom, bytom Borinka 266, 900 32 Borinka, písomne podaním na tunajší
stavebný úrad dňa 25. 9. 2017.

Oznámenie o začatí územného  konania - Šmak Ninka pdf.(174kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 17.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5113

Oznámenie o začatí územného konania - Jazdecký areál

Oznámenie o začatí konania


Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č.
50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,(ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 36 ods. 4) zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje
začatie územného konania na líniovú stavbu:
„Jazdecký areál -Stupava Malv Háj - VN prípojka"
na pozemkoch v katastrálnom území Stupava pare. č. 4209/7 reg. „E" KN a 4269, 4215/2 reg. „C"
KN v katastrálnom území Stupava
Na vydanie územného rozhodnutia podala návrh spoločnosť FDD s.r.o., Jamnického 5, 841 01
Bratislava, IČO 46758968 zastúpený Ing. Jozefom Blažekom, Záhumenská 31, 90031 Stupava ,
písomne podaním na tunajší stavebný úrad dňa 9. 12. 2016.

Oznámenie o začatí územného konania - Jazdecký areál pdf.(196kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 17.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5114

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pdf.

Kategória: Stavebný úrad. Upozornite nás na chybu v čl. 5104

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - IBV Stupava

Oznámenie o začatí konania
Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. „O územnom plánovaní a stavebnom poriadku", v znení neskorších
predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. ej zákona č.
416/2001 Z. r. „ O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky", podľa § 3a zák. č.. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej cestný zákon) a podľa § ólnáväzne na § 68 stavebného zákona oznamuje
začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením
na stavbu: „IBV Stupava, Dielové - Vinohrady, SO 02 Dopravné komunikácie a spevnené
plochy" na pozemkoch pare. č.: reg. C KN 906/36, 5403/62, 5403/61, reg. E KN pare. č. 5798, 983/1 (
C KN 983/2) kat. územie Stupava. Návrh na vydanie povolenia o zmene stavby pred jej dokončením
podal dňa 31.05.2017 spoločnosť FX INVEST s.r.o., Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava v zastúpení
EMMBA REAL s.r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - IBV Stupava pdf. (119kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 05.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5092

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..