Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Povinne zverejňované informácie

Zámer mesta Stupava

Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24, 900 31 Stupava
Zverejňuje zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení :

• Pozemok parcela reg. „C"KN č. 295/11 v k.ú. Stupava o výmere 24 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa Michala Fridricha.
• Pozemok parcela reg. „C"KN č. 294/31 v k.ú. Stupava o výmere 20 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa Darina Líšková a Dušan Líška.
• Pozemok parcela reg. „C"KN č. 295/26 v k.ú. Stupava o výmere 22 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa Miroslava Daráša.
• Časť pozemku parcely reg. „C"KN č. 284/1 v k.ú. Stupava o výmere 87 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: žiadateľka Marta Sajanová je manželkou po zosnulom Štefanovi Sajanovi a prenajatý pozemok-záhradku spoločne obhospodarovali.
• Časť pozemku parcely reg. „C"KN č. 294/20 v k.ú. Stupava o výmere 40 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: žiadateľ Andrej Konya je synom po zosnulom Andrejovi Konyovi prenajatý pozemok-záhradku chce naďalej obhospodarovať.
• Časť pozemku parcely reg. „C"KN č. 193/34 v k.ú. Stupava o výmere 4 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: drobná stavba vo verejnom záujme-stojisko kontajnerov Hlavná ul. 62-64.
• Časť pozemku parcely reg. „C"KN č. 193/34 v k.ú. Stupava o výmere 41 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: drobná stavba vo verejnom záujme-stojisko kontajnerov ulica Janka Kráľa č. 6.
• Časť pozemku parcely reg. „E"KN č. 3663 v k.ú. Mást I o výmere 81 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: žiadateľ spoločnosťO2 Slovakia s.r.o. chce vybudovať nový telekomunikačný stožiar na lepšie pokrytie signálu.
• Časť pozemku parcely reg. „C"KN č. 963/250 v k.ú. Stupava o výmere 70 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok je nevyužitý, zanedbaný a priamo susedí s pozemkom žiadateľa Mariana Harciníka.

Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24, 900 31 Stupava
Zverejňuje zámer odpredať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení :

• Časť pozemkov parciel reg, „C"KN č. 732/1, č. 733/1 a č. 756 v k.ú. Stupava spolu o výmere 297 m2 za kúpnu cenu 25,00 €/m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: uvedené časti pozemkov žiadateľ Ing. Juraj Vaicenbacher ako aj jeho právni predchodcovia nerušene užívajú a majú oplotené už tridsaťpäť rokov.
• Časť pozemku parcely reg, „E"KN č. 199/4 v k.ú. Stupava o výmere 49 m2, podľa geometrického plánu č. 1/2017 ako pozemok parcela reg. „C"KN č. 195/30, za kúpnu cenu 70,00 €/m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok je súčasťou dvora v dlhodobom a nerušenom užívaní Ondreja Škrovana a Heleny Škrovanovej.
• Časť pozemku parcely reg, „E"KN č. 199/4 v k.ú. Stupava o výmere 58 m2 podľa geometrického plánu č. 1/2017 ako pozemok parcela reg. „C"KN č. 195/3, za kúpnu cenu 70,00 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok je súčasťou dvora v dlhodobom a nerušenom užívaní Martiny Škrovanovej.

 

 

 

 

Kategória: Povinne zverejňované informácie. Dátum zverejnenia: 06.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5097

„Petícia - vyjadrenie nesúhlasu so zmenou názvu ulice Park" -Výsledok vybavenia petície

V zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Stupava zverejňuje výsledok vybavenia petície :

Vec: „Petícia - vyjadrenie nesúhlasu so zmenou názvu ulice Park"
- Výsledok vybavenia petície

Dňa 18.05.2017 bola na Mestský úrad v Stupave doručená a zaevidovaná „Petícia vyjadrenie nesúhlasu so zmenou názvu ulice Park".
Petíciou podanou Mestu Stupava jej podporovatelia žiadajú, aby Mestské zastupiteľstvo v Stupave na svojom rokovaní neschválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta o zmene názvu ulíc, konkrétne zmenu názvu ulice „Park" na názov „Cesta grófa Károlyho".
V petícii jej podporovatelia uvádzajú, že ako obyvatelia s trvalým pobytom na adrese Park nevidia dôvod, prečo by takáto zmena mala byť prijatá, pretože nie je v prospech ich ako občanov mesta a obyvateľov tejto ulice. Osobne by takáto zmena postihla všetkých obyvateľov ulice, pretože si budú musieť meniť všetky doklady a vykonať ďalšie úkony s tým súvisiace. Zároveň podporovatelia petície upozornili na skutočnosť, že k tomuto návrhu všeobecne záväzného nariadenia nebolo umožnené občanom pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pretože takýto návrh nie je podľa nich zverejnený na stránke mesta a nevedia ani dokedy bola lehota na pripomienky.
K dnešnému dňu Vám vo veci vybavenia petície oznamujeme nasledovné :
k rokovaniu Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 18.05.2017 bol vypracovaný návrh VZN o určení nových názvov ulíc v meste Stupava. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta dňa 02.05.2017, t.j. v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. (najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia).
Dňom vyvesenia návrhu VZN začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou mohli v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Konkrétne pripomienky k návrh VZN Mesto Stupava v zákonnej lehote neobdržalo.
Podporovatelia petície oslovili poslancov za účelom prejavu nesúhlasu s návrhom VZN v časti zmeny názvu ulice Park.
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Stupave niekoľkí poslanci uviedli, že im obyvatelia ulice Park oznámili svoj nesúhlas so zmenou názvu ulice Park. Poslanci MsZ preto navrhli zmenu názvu ulice Park stiahnuť z rokovania.
Mestské zastupiteľstvo v Stupave schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava s vypustením premenovania názvov jestvujúcich ulíc a stiahlo z rokovania bod B návrhu Uznesenia č. 110/2017 o premenovaní názvu jestvujúcich ulíc.

Petícia pdf. (1MB)

 

Kategória: Povinne zverejňované informácie. Dátum zverejnenia: 11.07.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4962

PHSR 2016-2022

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022

 


Názov : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022
Územné vymedzenie: Bratislavský kraj, mesto Stupava
Územný plán mesta /VÚC schválený áno / áno
Dátum schválenia PHSR DD. MM. 2015
Dátum platnosti od DD. MM. 2015 do DD. MM. 2022
Verzia 1.0
Publikovaný verejne DD. MM. 2015

OBSAH :

1 ÚVOD
1.1 STRUČNÝ POPIS KONTEXTU VZNIKU A CHRONOLÓGIE PRÍPRAVY PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022
1.2 STRUČNÉ ZHRNUTIE VÝCHODISKOVÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
2 ANALYTICKÁ ČASŤ
2.1 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
2.1.1 Polohový potenciál a prírodné podmienky
2.1.2 Sociálno-ekonomická charakteristika
2.1.2.1 Demografický vývoj a štruktúra obyvateľstva
2.1.2.2 Ekonomické subjekty
2.1.2.3 Občianska vybavenosť, kultúrny a spoločenský život
2.1.3 Domový a bytový fond
2.1.4 Infraštruktúra
2.1.4.1 Dopravná infraštruktúra a doprava
2.1.4.2 Technická infraštruktúra
2.1.5 Životné prostredie
2.1.6 Hospodárenie a finančný rozpočet mesta
2.2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
2.2.1 Faktory širšieho externého prostredia - STEEP analýza
2.3 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
2.3.1 SWOT analýza - silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia
2.3.2 Riziká plnenia cieľov PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022
3 STRATEGICKÁ ČASŤ
3.1 PROGRAM ROZVOJA
3.1.1 Hospodárska oblasť
3.1.2 Sociálna oblasť
3.1.3 Environmentálna oblasť
3.2 REALIZAČNÁ ČASŤ
3.2.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
3.2.2 Akčné plány
3.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE
3.4 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
3.5 FINANČNÝ PLÁN
PRÍLOHY

Celý článok

Kategória: Povinne zverejňované informácie. Dátum zverejnenia: 28.04.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 3950

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..