Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Životné prostredie

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave 2018

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave  2018 pdf. (82kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 05.12.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4457

Začatie správneho konania - MPL House s.r.o.

„Obytný súbor Nový majer, Stupava".
Navrhovateľ MPL House s.r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, doručil Okresnému
úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z .z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len ..zákon") zámer navrhovanej činnosti „Obytný súbor Nový majer, Stupava", vypracovaný
podľa Prílohy č. 9 zákona.

Začatie správneho konania - MPL House s.r.o. pdf.(52,5kB)

Okresný úrad Malacky - zaslanie zámeru pdf.(72,8kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 04.12.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5207

Zmena integrovaného povolenia TSS s.r.o.

O z n á m e n i e
Zmena integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke
„Stupava - Zabáreň, skládka odpadov".
Dňa 30.11.2017 požiadala Slovenská inšpekcia životného prostredia v zmysle § 25 ods.
2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o zverejnenie zmeny integrovaného povolenia pre
prevádzku „Stupava - Zabáreň, skládka odpadov", pre prevádzkovateľa Technické služby
Stupava, s. r. o., ktoré dňa 20.11.2017 nadobudlo právoplatnosť.
Mesto Stupava týmto informuje verejnosť o tomto strategickom dokumente. Rozhodnutie
Slovenskej inšpekcie životného prostredia bude zverejnené po dobu 60 dní, t. j. od 4.12.2017. do
5.2.2018.

Zmena integrovaného povolenia TSS s.r.o. pdf.(35kB)

Rozhodnutie inšpekcie životného prostredia pdf.(282kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 04.12.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5208

Vývoz komunálneho odpadu podľa ulíc

 

Vývoz komunálneho odpadu podľa ulíc pdf. (118kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 06.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4916

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..