Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Životné prostredie

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub dreviny p.Jeřabek

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub dreviny


Mesto Stupava, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prvom stupni, podľa § 69 zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon), v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti § 2 písmeno f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
oznamuje
začatie správneho konania o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa : Jaroslav Jeřábek zo dňa 20.3.2017 na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. 149/336, mimo zastavaného územia mesta, k. ú. Stupava, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, a to 9 ks náletových drevín. Dôvodom na výrub je zlý zdravotný stav drevín.

Mesto Stupava v súlade s § 21 nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň:
30.3. 2016 / štvrtok / o 1200 hod.

so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Stupave - ref. ochrany prírody

Žiadateľ zabezpečí na deň konania svoju účasť a sprístupnenie pozemku.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona písomne, alebo mailom na adresu : ovzdusie@stupava.sk.

Ing. Mgr. art. Roman Maroš

primátor mesta

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 22.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4695

N A R I A D E N I E primátora mesta Stupava na vykonanie deratizácie v meste Stupava

Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:

N A R I A D E N I E

primátora mesta Stupava na vykonanie deratizácie v meste Stupava

Č. j. : VŽP/0803/2017

Primátor mesta Stupava v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 3/1999 mesta Stupava o deratizácii a dezinsekcii, platného od 22.7.1999,


n a r i a ď u j e


vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb - občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra) a právnických osôb - podnikateľov (podľa obchodného registra), na území mesta Stupava v termíne

od 1.4.2017 do 15.5.2017

a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa musí ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve prípadne v správe užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie.
Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností v súlade s platnými zákonmi.

Nesplnenie tejto povinnosti fyzickou osobou v stanovenom termíne sa bude posudzovať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. U právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie za nedodržanie povinnosti vykonania deratizácie v stanovenom termíne sa toto bude považovať za správny delikt, kde je možné uložiť sankciu v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona na ochranu zdravia ľudí v zmysle osobitných predpisov.

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli, prístupnej verejnosti 24 hodín denne a súčasne na webovej stránke mesta Stupava.

V Stupave dňa: 8.3.2017

 

Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 08.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4669

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave 2017

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave  2017 pdf. (75kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 21.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4457

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..