Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Životné prostredie

Máte viac komunálneho odpadu? Zakúpte si žlté vrece s potlačou

MÁTE VIAC KOMUNÁLNEHO ODPADU?
ZAKÚPTE SI ŽLTÉ VRECE S POTLAČOU


Ak sa vám z rôznych dôvodov nezmestí komunálny odpad do nádoby, podľa platného VZN z roku 2013 si môžete zakúpiť potrebný počet plastových vriec žltej farby s potlačou „Odpadové hospodárstvo Stupava". Vrece s komunálnym odpadom je potrebné priložiť k odpadovej nádobe. Jeden kus vreca s potlačou stojí 2,40 eura, zakúpiť si ho môžu len tí, ktorí majú nádobu na komunálny odpad. Predajné miesta sú v zbernom dvore na Mierovej ulici a na Mestskom úrade na Hlavnej ulici v Stupave, v kancelárii Referátu odpadového hospodárstva.
V cene žltého plastového vreca na komunálny odpad sú zahrnuté náklady na manipuláciu s odpadom a jeho uloženie na skládku komunálneho odpadu. K odpadovým nádobám neukladajte iné vrecia s komunálnym odpadom, smetiari vám ich neodoberú.

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 21.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4941

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub dreviny - KOVOMONTÁŽE, s.r.o.

Mesto Stupava, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prvom stupni, podľa § 69 zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon), v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti § 2 písmeno f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

oznamuje
začatie správneho konania o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa : KOVOMONTÁŽE, s.r.o. zo dňa 7.6.2017 na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. 4137/48, v zastavanom území mesta, k. ú. Stupava, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, a to 2 ks náletových drevín. Dôvodom na výrub je zlý zdravotný stav drevín.

Mesto Stupava v súlade s § 21 nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň:
27.6. 2016 / utorok / o 1300 hod. so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Stupave - ref. ochrany prírody

Žiadateľ zabezpečí na deň konania svoju účasť a sprístupnenie pozemku.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona písomne, alebo mailom na adresu : ovzdusie@stupava.sk.

 

Ing. Mgr. art. Roman Maroš

primátor mesta

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 15.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4931

Vývoz komunálneho odpadu podľa ulíc

 

Vývoz komunálneho odpadu podľa ulíc pdf. (118kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 06.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4916

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave 2017

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave  2017 pdf. (75kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 21.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4457

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • Správa 3/2017 o výsledku kontroly hospodárenia MŠ Hviezdoslavova
    pdf [464.17 KB]
  • Správa 4/2017 o výsledku kontroly použitých verejných financií mesta Stupava na ekonomické a organizačné poradenstvo
    pdf [395.13 KB]
  • Správa 5/2017 o výsledku kontroly zmlúv o spolupráci
    pdf [488.46 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..