Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Životné prostredie

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín - Libuše Mareková

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevínMesto Stupava, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prvom stupni, podľa § 69 zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon), v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti § 2 písmeno f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
oznamuje

začatie správneho konania o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa : Libuše Mareková, Štefana Králika 6173/10, 841 08 Bratislava zo dňa 4.10.2017 na výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 176/2, k. ú. Stupava, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks jedľa - s obvodom kmeňa nad 80 cm. Dôvodom na výrub je ohrozenie života ľudí a majetku.

Mesto Stupava v súlade s § 21 nariaďuje ústne pojednávanie s možnosťou vyjadrenia sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia; spojené s miestnou obhliadkou na deň: 19.10.2017 / štvrtok / o 12 00 hod. so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Stupave - ref. ochrany prírody.

Žiadateľ zabezpečí na deň konania svoju účasť a sprístupnenie pozemku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona písomne, alebo mailom na adresu: malvina.tothova@stupava.sk

 

Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta

 

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 09.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5101

Deratizácia

Verejná vyhláška podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:

N A R I A D E N I E

primátora mesta Stupava na vykonanie deratizácie v meste Stupava

Č. j. : VŽP/9028/2017

Primátor mesta Stupava v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 3/1999 mesta Stupava o deratizácii a dezinsekcii, platného od 22.7.1999,

n a r i a ď u j e

vykonanie jesennej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb - občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra) a právnických osôb - podnikateľov (podľa obchodného registra), na území mesta Stupava v termíne

od 1.10.2017 do 15.11.2017

Celý článok

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 05.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5095

Oznam o pristavení veľkoobjemových kontajnerov

Od piatka 27.10.2017 budú na zbernom dvore pristavené kontajnery

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27. - 29. októbra 2017 budú podľa kalendára zberu v meste Stupava pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad, teda taký, ktorý sa bežne nezmestí do zbernej nádoby. 

Kontajnery budú pristavené na zbernom dvore - na ulici Mierovej, v areáli bývalej skládky. Zberný dvor bude otvorený v piatok (27.10.2017) do 15:30, v sobotu (28.10.2017) a v nedeľu (29.10.2017) od 8:00 - do 16:30 hod. Cez obed od 11:30 do 12:30 bude zberný dvor zatvorený.

Tieto kontajnery môžu využívať všetci obyvatelia, ktorí sú platcami za odpady v Stupave.

Na zbernom dvore môžu občania počas celého roka odovzdávať aj zeleň, elektroodpad, sklo, papier, plasty, tetrapaky, akumulátory a batérie a za poplatok aj drobný stavebný odpad.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 28.09.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5084

Oznam o zbere kovového odpadu v Stupave

Oznam o zbere kovového odpadu v Stupave

Oznamujeme občanom, že dňa 20. 10. 2017 (piatok) sa uskutoční zber kovových odpadov. V tento deň prídu pracovníci zberných surovín Barcaj na Devínskej ceste v Stupave pre tento odpad priamo k vám domov. Táto služba je určená pre obyvateľov, ktorí nemajú možnosť vlastnej dopravy do zberných surovín. Táto služba sa vykonáva 3x do roka v rámci celého územia Stupavy zadarmo. Ak máte záujem o túto službu, môžete na t. č. 0911 434 581 nahlásiť meno, adresu (z ktorej požadujete odpad odobrať) a popis odpadu. Upozorňujeme, že za takto odobratý odpad nebude vyplatená žiadna finančná odmena.

Referát odpadového hospodárstva na MsÚ v Stupave

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 28.09.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5085

Odvoz triedeného odpadu od rodinných domov v II. a III. obvode

Odvoz triedeného odpadu
od rodinných domov v II. a III. obvodeOznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa v II. a III. obvode uskutoční v dňoch 25. a 26. októbra 2017 nasledovne:
25.10.2017 (streda) v II. obvode
26.10.2017 (štvrtok) v III. obvode.

Vrecia s vytriedeným odpadom treba vyložiť najneskôr do 7:00 hod.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 28.09.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5086

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín p. Baláž

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevínMesto Stupava, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prvom stupni, podľa § 69 zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon), v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti § 2 písmeno f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
oznamuje

začatie správneho konania o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa : Mgr. Michal Baláž, PhD., Jaskový rad 95, 831 01 Bratislava, zo dňa 16.8.2017 na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. 1410/14, mimo zastavaného územia mesta, k. ú. Stupava, druh pozemku - záhrady, a to 7 ks náletových drevín - s obvodom kmeňa nad 80 cm. Dôvodom na výrub je ohrozenie života ľudí a majetku.

Mesto Stupava v súlade s § 21 nariaďuje ústne pojednávanie s možnosťou vyjadrenia sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia; spojené s miestnou obhliadkou na deň:

31.8.2017 / štvrtok / o 12 00 hod. so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Stupave - ref. ochrany prírody.

Žiadateľ zabezpečí na deň konania svoju účasť a sprístupnenie pozemku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona písomne, alebo mailom na adresu : malvina.tothova@stupava.sk.

 

 

 

Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 17.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5029

Vývoz komunálneho odpadu podľa ulíc

 

Vývoz komunálneho odpadu podľa ulíc pdf. (118kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 06.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4916

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave 2017

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave  2017 pdf. (197,7kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 21.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4457

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..