Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste: Symboly

Symboly mesta Stupava

Erb mesta StupavaErb mesta Stupava - v červenom štíte strieborný ľavošikmý v ľavom hornom rohu sa strácajúci krížový tĺčik vsunutý do zlatého mažiaru, sprevádzaného vpravo hore zlatou zlatostredou zelenokalíšnou štvorlupeňovou ružičkou na ľavošikmej zelenej listnatej stopke. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.

 


Vlajka mesta StupavaVlajka mesta Stupava - pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, červenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom, t.j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu.

 


Pečať mesta StupavaPečať mesta Stupava - je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom MESTO STUPAVA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

 


Štandarda primátora mesta StupavaŠtandarda primátora mesta - medzi ostatnými symbolmi mesta má osobitné postavenie. Je vlajkou primátora, jedným z odznakov jeho úradu. Má podobu takmer štvorca, erbové znamenie je lemované vo farbách mesta. Samotné vypracovanie a zhotovenie štandardy primátora je luxusné, čo zvýrazňuje jej zvláštny význam. Štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení.

 


Starší erb mesta StupavaHistorické pečate mesta
Z minulosti Stupavy poznáme viacero heraldických pamiatok. Najmladšou relevantnou pamiatkou, ktorou je potvrdenie stupavského erbu Matejom II. r. 1610 v podobe, ktorú Stupave udelil r. 1560 Ferdinand II. Išlo o štiepený erb, v ktorého prvej polovici bol zobrazený tĺčik, v druhej ryba. Patrí medzi heraldické kuriozity, že Stupava tento erb až do 19. storočia nepoužívala, a to napriek dvojnásobnému potvrdeniu erbovou listinou. Počas mnohých storočí ostala verná jednoduchému heraldicky čistému erbu so šikmo postaveným mažiarom, do ktorého je vložený tĺčik. Tieto erby poznáme podľa dvoch pečatí, jednej datovanej rokom 1681 s kruhopisom SIGILVM OPPIDI STAMFHA ANNO 1681 a druhou bližšie nedatovanou s kruhopisom SIGILLVM STOMB(?)FE. Kým v prvej spomenutej pečati je v štíte ľavošikmý mažiar s tĺčikom sprevádzaný rovnako situovanou štvorlupeňovou ružou, vyrastajúcou z predného okraja štítu, v druhej pečati kvet chýba. Zdá sa, že obe spomenuté pečatidlá používala Stupava súčasne, pretože pečatidlo s ružičkou je doložené aj na písomnostiach pred i po r. 1681, do ktorého sa svojim vznikom hlási druhé pečatidlo.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky posúdila podobu erbu mesta Stupava dňa 23. júna roku 1999 a odporučila používať ho v pôvodnej neskoro-stredovekej podobe. Heraldická komisia Ministerstva vnútra konštatovala, že erb v uvedenej podobe je hovoriacim erbom, pretože jeho symbolika - mažiar, stúpa - sa tradične dáva do súvislosti s názvom mesta. Erb mesta Stupavy, posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S - 20/91.

Upozornite nás na chybu v čl. 70