Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Povinne zverejňované informácie: Predpisy

Prehľad predpisov

Mesto Stupava v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb v meste Stupava.

 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov txt [84KB]  PDF [100KB]
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov txt [40KB] PDF  [52KB]
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní txt [56KB] PDF [72KB]
Zákon SNR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PDF [398KB]
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov txt [216KB] PDF [240KB]
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  txt [76KB] PDF [88KB]
Zákon č. 346/1990 Zb. SNR o voľbách do orgánov samosprávy obcí txt [64KB] PDF [80KB]
ostatné právne normy upravujúce kompetencie mesta     

Upozornite nás na chybu v čl. 89