Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Povinne zverejňované informácie: Tlačivá

Tlačivá

Tieto dokumenty je možné otvoriť v programe Acrobat Reader a následne do nich vpisovať údaje priamo v počítači. Potom ich stačí len vytlačiť

Evidencia obyvateľov

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.04.2011 Žiadosť o určenie /zrušenie/ súpisného /orientačného/ čísla DOCX    [12.48 KB] pdf    [355.15 KB]
04.04.2011 Čestné vyhlásenie - pdf    [79.87 KB]
04.04.2011 Návrh na zrušenie trvalého pobytu - pdf    [111.83 KB]

Matričné tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.04.2011 Splnomocnenie - pdf    [110.55 KB]
04.04.2011 Vyhlásenie - pdf    [109.54 KB]

Miestne poplatky

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
21.01.2013 Žiadosť o úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - pdf    [81.68 KB]
19.12.2012 Žiadosť o záber verejného priestranstva - pdf    [86.46 KB]
19.12.2012 Výkaz o vybranej dani za ubytovanie - pdf    [0 B]
19.12.2012 Tlačivo k registrácií psa - pdf    [135.07 KB]
19.12.2012 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Náležitosti ohlásenia poplatníka - Fyzické osoby – domácnosti - pdf    [128.88 KB]
19.12.2012 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Náležitosti ohlásenia poplatníka - Fyzické osoby – Fyzické osoby – záhradkári - pdf    [69.21 KB]
19.12.2012 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Náležitosti ohlásenia poplatníka - Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie – podnikatelia - pdf    [90.18 KB]

Daňové tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
09.12.2014 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti a dani za psa - pdf    [257.73 KB]
09.12.2014 Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa - Fyzické osoby , Právnické osoby 2017 - pdf    [5.29 MB]
19.12.2012 Potvrdenie podania daňového priznania - pdf    [96.99 KB]

Stavba a životné prostredie

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.04.2011 Tlačivo pre oznámenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia - pdf    [121.8 KB]
04.04.2011 Pokyny pre žiadateľov na uvedenie malých zdrojov znečisťovania do prevádzky. - pdf    [99.36 KB]
04.04.2011 Pokyny k Žiadosti o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - pdf    [153.02 KB]
04.04.2011 Žiadosť vydanie súhlasu k: zmene účelu využitia stavby; k novostavbe, v rámci ochrany ovzdušia a prevádzky malých zdrojov znečisťovania - pdf    [112.09 KB]
04.04.2011 Návrh na vydanie súhlasu na prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - pdf    [195.07 KB]
04.04.2011 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - pdf    [89.62 KB]
04.04.2011 Príloha k tlačivu Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny. - pdf    [77.05 KB]
04.04.2011 Žiadosť o povolenie vodnej stavby.... - pdf    [76.09 KB]
04.04.2011 Príloha k tlačivu Žiadosť o povolenie vodnej stavby.... - pdf    [79.13 KB]

Stavebný úrad

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.04.2011 Vyhlásenie kvalifikovanej osobyo vykonaní stavebného dozoru nad stavbou - pdf    [87.7 KB]
04.04.2011 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf    [136.24 KB]
04.04.2011 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - pdf    [118 KB]
04.04.2011 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf    [127.33 KB]
04.04.2011 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - pdf    [138.41 KB]
04.04.2011 Žiadosť o stavebné povolenie - pdf    [150.68 KB]
04.04.2011 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby - pdf    [128.05 KB]
04.04.2011 Žiadosť o územno - plánovaciu informáciu - pdf    [87.36 KB]

Špeciálny stavebný úrad - komunikácie, drobné stavby

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
18.01.2013 Ohlásenie stavebných úprav / uržiavacích prác - pdf    [977.8 KB]
18.01.2013 Ohlásenie drobnej stavby .odt    [10.9 KB] pdf    [412.71 KB]
04.04.2011 Návrh na kolaudáciu stavby podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) (komunikácie) - pdf    [101.44 KB]
04.04.2011 Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie I. – IV. triedy na území mesta Stupava pri preprave nadmerného, nadrozmerného nákladu - pdf    [111.09 KB]
04.04.2011 Žiadosť o vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách - pdf    [93.96 KB]
04.04.2011 Záznam o podaní ústnej sťažnosti - pdf    [121.92 KB]
04.04.2011 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie/verejného priestranstva - pdf    [99.79 KB]
04.04.2011 Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení - pdf    [91.96 KB]
04.04.2011 Žiadosť o usporiadanie siete miestnych komunikácií na území mesta Stupava - pdf    [99.56 KB]
04.04.2011 Žiadosť o vydanie povolenia k uzávierke (úplnej – čiastočnej) miestnej komunikácie - pdf    [86.12 KB]
04.04.2011 Žiadosť o povolenie terénnych úprav - pdf    [94 KB]
04.04.2011 Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách - pdf    [84.12 KB]
04.04.2011 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (stavba komunikácie) - pdf    [154.4 KB]
04.04.2011 Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu - pdf    [100.51 KB]
21.01.2011 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby v súlade s § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ... - pdf    [129.22 KB]
21.01.2011 Ohlásenie ukončenia rozkopávkových prác a povrchovej úpravy na verejnom priestranstve po rozkopávkových prácach a ohlásenie poplatkovej (daňovej) povinnosti za užívanie verejného priestranstva - pdf    [107.47 KB]
21.01.2011 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (stavenisko) - pdf    [96.68 KB]

Sociálne

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
11.02.2013 Žiadosť o príspevok na prepravu - pdf    [114.91 KB]
03.05.2011 Vyhlasenie rodičov 2011 dotácie pre deti v HN - pdf    [98.33 KB]
03.05.2011 Formulár na posúdenie príjmu dotácie na deti v hmotnej núdzi - pdf    [229.45 KB]
03.05.2011 Žiadosť o dovoz obedov docx    [26.03 KB] pdf    [273.4 KB]
03.05.2011 Podmienky a postup stravovania dôchodcov docx    [17.2 KB] pdf    [277.49 KB]
21.01.2011 Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - pdf    [127.4 KB]
21.01.2011 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi .doc    [35 KB] pdf    [206.91 KB]
21.01.2011 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - pdf    [102.41 KB]
21.01.2011 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby - pdf    [110.04 KB]
21.01.2011 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so zariadením - pdf    [114.27 KB]

Prevádzka

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
09.12.2014 Oznámenie prevádzkového času pri zriadení prevádzky - pdf    [247.23 KB]
09.12.2014 Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie - pdf    [195.05 KB]
09.12.2014 Oznámenie zmeny prevádzkového času - pdf    [165.79 KB]
09.12.2014 Oznámenie o zrušení prevádzky - pdf    [193.72 KB]
19.12.2012 Príloha k žiadosti o súhlas s prevádzkou - PASPORT - pdf    [96.44 KB]
19.12.2012 Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) - pdf    [101.73 KB]
19.12.2012 Oznámenie o zrušení - Samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) - pdf    [76.05 KB]

Reklama

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.04.2011 Žiadosť o povolenie informačného /reklamného, propagačného/ zariadenia - pdf    [102.79 KB]