Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Spoločné informácie: Kontakty

                             Mestský úrad Stupava

Mestský úrad Stupava                                                                                               

Hlavná 1/24
900 31 Stupava

                             IČO: 305081

                             DIČ: 2020643724

                             Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

                             č.ú.: 3320644001/5600 IBAN SK 14 5600 00000033 2064 4001

                           fax:02/65934773

 

Úradné hodiny:

Mestský úrad


Pondelok:
7.00 - 16.30 hod.

Streda:

8.00 - 17.30 hod.

Piatok:
7.00 - 12.00 hod.

 

Pokladňa mestského úradu je v čase obedňajšej prestávky od 12.00 - 13.00 h zatvorená.

 

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku:

Pondelok:                                                                                                                                    

7.00 - 16.30 hod.

Streda:

8.00 - 17.30 hod.

 

 

 

Podateľňa, spojovateľka, informácie: 02/60200910

                                                                           

Primátor mesta Stupava
primátor mesta Ing., Mgr. art. Roman Maroš
02/60200912 primator@stupava.sk
Prednosta mestského úradu
prednosta úradu JUDr. Tomáš Muroň
02/6020 0912 prednosta@stupava.sk
tomas.muron@stupava.sk
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy
Vedúci oddelenia Ing. Pavol Baxa 02/60200934
0905 496 084
pavol.baxa@stupava.sk
asistent Jana Demeterová 02/60200912 jana.demeterova@stupava.sk
referent projektov a registratúry Mgr. Michaela Kapášová 02/60200940 michaela.kapasova@stupava.sk
matrika Miroslava Vrábelová 02/6020 0917 miroslava.vrabelova@stupava.sk
Monika Vrábelová 02/6020 0917 monika.vrabelova@stupava.sk
podateľňa Emília Masárová 02/60200910 emilia.masarova@stupava.sk
referent zverejňovania, IT a autodopravy Róbert Bubnič 02/60200933 robert.bubnic@stupava.sk
referent sociálnych vecí Mgr. Soňa Tomeková 02/60200914
0905 701 345
sona.tomekova@stupava.sk
koordinátor opatrovateľskej služby Bc. Ivana Nechybová 02/60200914
0905 405 232
ivana.nechybova@stupava.sk
Ekonomické oddelenie
vedúci oddelenia
Ing. Silvia Kapášová
02/6020 0922
02/6593 4243
silvia.kapasova@stupava.sk
referát rozpočtu
Daniela Drahošová 02/6020 0921
02/6593 4243
daniela.drahosova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Monika Ivánková 02/6020 0919 monika.ivankova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Jana Jankovičová 02/6020 0920 jana.jankovicova@stupava.sk
referát daní, poplatkov a pokladne
Darina Koreňová 02/6020 0918 darina.korenova@stupava.sk
Mgr. Michaela Valentová
02/6020 0918
michaela.valentova@stupava.sk
Zdenka Obermárová 02/6020 0932 zdenka.obermarova@stupava.sk
Denisa Belošičová 02/6020 0911 denisa.belosicova@stupava.sk
Bc. Zuzana Jánošíková 02/6020 0915 zuzana.janosikova@stupava.sk
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
vedúci oddelenia
Ing. Roman Vigh 02/6020 0923
0917 760 559
roman.vigh@stupava.sk
referát územného plánovania a dopravy
Ing. Lívia Štulajterová 02/6020 0945
0905 176 644
livia.stulajterova@stupava.sk
referát životného prostredia Ing. Malvína Tóthová 02/6020 0931 malvina.tothova@stupava.sk
referát odpadového hospodárstva  RNDr. Božena Orgoňová 02/6020 0925 bozena.orgonova@stupava.sk
Majetkovo - právne oddelenie
vedúca oddelenia Mgr. Helga Csalavová 02/60200939 helga.csalavova@stupava.sk
referent Renáta Mištinová
Ing.Alexander Teleky
Daniela Komínková
02/60200926 renata.mistinova@stupava.sk
alexander.teleky@stupava.sk
daniela.kominkova@stupava.sk
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
vedúci oddelenia Ing. Katarína Macáková 0905 718 260
02/6020 0924
katarina.macakova@stupava.sk
referent Ing. Helena Šmeringaiová 02/6020 0928 helena.smeringaiova@stupava.sk
Natália Viktorínová
Mgr. Barbora Soukupová

02/6020 0930

02/6020 0929

natalia.viktorinova@stupava.sk
barbora.soukupova@stupava.sk
Mgr. Lucia Pospišová 02/60200927 lucia.pospisova@stupava.sk
asistent Diana Jánošíková 02/6020 0930 diana.janosikova@stupava.sk
Referát  údržby majetku
referent Rudolf Draškovič 02/6020 0916 rudolf.draskovic@stupava.sk
Martin Rác 02/60200933 martin.rac@stupava.sk
Ján Ventruba
02/60200916
0905219944
jan.ventruba@stupava.sk
Hlavný kontrolór - sídlo MKIC, Agátová ul. 16, hlavný vchod
  Mgr. Margita Hricová
02/65935096 margita.hricova@stupava.sk
    0905 391 687  
Mestská polícia Stupava
náčelník Milan Válek
0905 621 454 nacelnik@stupava.sk
stála služba   159
02/6593 4100
 
Mestské kultúrne a informačné centrum
  Martina Mitická 02/60200935 martina.miticka@stupava.sk
Milan Greguš 02/60200935 noviny@stupava.sk
milan.gregus@stupava.sk
 
Monika Ivánková ml. 02/60200935 m.ivankova@stupava.sk  
Milada Kamrlová 02/60200938
milada.kamrlova@stupava.sk  
       

Upozornite nás na chybu v čl. 145