Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Povinne zverejňované informácie: Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slob

 

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

 

 • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba)
 • Žiadateľnie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje
 • Povinné osoby(štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie
 • Akákoľvekinformácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná
 • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov
 • Informácia- písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam

 

Kto má nárok na informácie?

Každý

Kto musí sprístupňovať informácie?

Orgány štátnej správy a územnej samosprávy, fyzické a právnické osoby.

Čo musí byť sprístupnené?

Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícií, ak to nevylučuje zákon.

Čo musí byť sprístupnené bez žiadosti?

Právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra povinných osôb, postup ako vybavovať informácie.

Čo nemôže byť sprístupnené?

Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo...)

 

 

 

Ako získať informácie?

 

1.      Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia  dôvodu

2.      Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný

3.      Žiadosť musí obsahovať:

 

 • identifikáciu povinnej osoby
 • komu je žiadosť určená (povinná osoba)
 • identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)
 • určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
 • určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

 

 

  Spôsob podania žiadosti o informáciu

  Kontaktné údaje Mestského úradu v meste Stupava

  ústne

 V pracovných dňoch počas pracovnej doby na sekretariáte mestského úradu

  písomne

 Mesto Stupava, Hlavná 1, 900 31  Stupava

  telefonicky

 02/60200912

  elektronickou poštou

 sekretariat@stupava.sk

 

 

 

Lehota vybavenia

 

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií sekretariát primátora vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti mestu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2. Zo závažných dôvodov môže primátor mesta prostredníctvom sekretariátu primátora predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Mesta,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, 
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty oznámi prednosta primátora žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty

 

OPRAVNÉ PROSTRIEDY A MOŽNOSŤ SÚDNEHO PRESKÚMANIA

 

1. Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Doručené odvolanie je zamestnanec povinný doručiť do podateľne na zaevidovanie. Po zaevidovaní podateľňa postúpi odvolanie prednostovi  primátora, ktorý rozhodnutie v mene mesta vydal alebo mal vydať.

2. O odvolaní proti rozhodnutiu mesta rozhoduje primátor mesta. 
3. Odvolací orgán - teda primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania mesta. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

 ÚHRADA NÁKLADOV

 

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto.
3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií  upravuje vyhláška MF SR č.481/2000 Z. z.

 

Sadzobník úhrad podľa zákona 211/2000 Z.z. pdf. (225 kB)

 

Príloha č.1 žiadosť na ústnu informáciu

Mestský úrad v Stupave -sekretariát primátora

________________________________________________________________

 

Ústna žiadosť

O poskytnutie informácie podľa zákona NR SR

č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Evidenčné číslo:

Dátum a hodina podania žiadosti:

Forma žiadosti: osobne - telefonicky

Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:

Adresa žiadateľa:

Obsah požadovaných informácií:

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií:

Žiadosť prevzal:

Vyjadrenie vecného gestora:

Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie - nevybavenie (dôvody)

Forma vybavenia žiadosti:

 

-          ústne

-          ústne telefonicky

-          písomne

-          zhotovením kópie

-          nahliadnutím do spisu

-          faxom

-          elektronickou poštou

-          inak

Dátum vybavenia žiadosti:

Poplatok: .........................,- €                                               zaplatený dňa: .................................

Č. dokladu:.......................                                                        odpustený

 

 

Upozornite nás na chybu v čl. 1263