Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie: Archív verejného obstarávania

Archív verejného obstarávania

Zoznam verejných obstarávaní od júla 2013.
Staršie verejné obstarávania prosím hľadajte v Archíve oznamov, kategória Oznamy mesta, Výberové konania.Verejné obstarávania za rok 2017

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk


Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Mesto Stupava
Sídlo organizácie: Hlavná 1, 90031 Stupava
Identifikačné číslo: 00 305 081
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Dagmar Mikulová
Kontaktná adresa pre verejné obstarávanie: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903/731202
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: „Vybavenie detského ihriska"
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa detského ihriska vyrobeného na mieru na základe dostupnej plochy pre mesto Stupava.
Predmetom zákazky je aj dodanie komplet zákazky v zmysle opisu spolu montážou.

Výzva na predkladanie ponúk pdf. (884kB)

28.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
Zákazka:
Oprava strechy na zdravotnom stredisku, havarijný stav
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Mesto Stupava
Sídlo organizácie: Hlavná 1, 90031 Stupava
Identifikačné číslo: 00 305 081
Štatutárny orgán: Ing., Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta
1.1)
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Dagmar Mikulová
Kontaktná adresa: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903731202
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Oprava strechy na zdravotnom stredisku, havarijný stav

Výzva na predkladanie ponúk pdf.(190kB)

16.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk - Sanácia mestského úradu Stupava, 1. etapa

Výzva na predkladanie ponúk - Sanácia mestského úradu Stupava, 1. etapa pdf.

Výzva na predkladanie ponúk - elektroinštalácia zdravotné stredisko Stupava

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
Zákazka:
Rekonštrukcia Zdravotného strediska Stupava - Elektroinštalácia
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Mesto Stupava
Sídlo organizácie: Hlavná 1, 90031 Stupava
Identifikačné číslo: 00 305 081
Štatutárny orgán: Ing., Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta
1.1)
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Erika Konečná
Kontaktná adresa: LEDAS s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
Tel: 0903731202
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Rekonštrukcia Zdravotného strediska Stupava - Elektroinštalácia
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stručný opis zákazky:
Zabezpečenie výberu zhotoviteľa pre projekt: Rekonštrukcia Zdravotného strediska Stupava - Elektroinštalácia

Výzva na predkladanie ponúk - elektroinštalácia zdravotné stredisko Stupava pdf(345kB)

 

22.08.2017

Výzva na predkladanie ponúk - Modernizácia verejného osvetlenia Stupava

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")


1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Mesto Stupava
Sídlo organizácie: Hlavná 1, 90031 Stupava
Identifikačné číslo: 00 305 081
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Erika Konečná
Kontaktná adresa pre verejné obstarávanie: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903/731202
E-mail: info@ledas.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: „Komplexná modernizácia verejného osvetlnia mesta Stupava - 1. etapa"
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela vo veci rekonštrukcie verejného osvetlenia v Meste Stupava - 1. etapa. Realizácia bude na základe výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje na základe špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy a mapa požadovanej realizácie je prílohou č. 3 tejto výzvy.

Výzva na predkladanie ponúk - Modernizácia verejného osvetlenia Stupava pdf. (541kB)

20.07.2017

Výzva na predkladanie ponúk - Areál materskej školy - Zvončeková - 4 triedy

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
na poskytnutie služby
Projektová dokumentácia k projektu: Areál materskej školy - Zvončeková - 4 triedy
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Mesto Stupava
Sídlo organizácie: Hlavná 1, 90031 Stupava
Identifikačné číslo: 00 305 081
Štatutárny orgán: Ing., Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta
1.1)
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Erika Konečná
Kontaktná adresa: LEDAS s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
Tel: .+421 949761500
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Projektová dokumentácia k projektu: Areál materskej školy - Zvončeková - 4 triedy
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Vypracovanie projektovej dokumentácie - Areál materskej školy - Zvončeková - 4 triedy" pre podanie projektu v rámci štrukturálnych fondov EÚ.
Spoločný slovník obstarávania:
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Rozsah zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre projekt: Areál materskej školy - Zvončeková - 4 triedy a s tým súvisiace činnosti.
Projektant na základe štúdie navrhne projekt, ktorého suma za stavebnú realizáciu zákazky bude rozdelená na dve časti:
1. Materská škola
Cena bez DPH ................... EUR
Cena s DPH ................... EUR
2. Stavebnotechnické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení a záhrad
Cena bez DPH ................... EUR
Cena s DPH ................... EUR
Verejný obstarávateľ uvádza, že finančné prostriedky schválené zastupiteľstvom mesta Stupava na uvedenú realizáciu zákazky sú 700.000,- € bez DPH. Z uvedeného dôvodu bude požadovaná konzultácia pri vyhotovení PD na uvedený predmet zákazky s návrhom realizovať stavbu v danom obmedzenom finančnom objeme. Projektant navrhne realizáciu stavby z materiálov zodpovedajúcim bezpečnosti a ochrany zdravia, zodpovedajúce ekologickým a energetickým požiadavkám.
Štúdia je sprístupnená na stránke: http://www.ledas.sk/vyzvy/MŠ Zvoncekova.zip

Výzva na predkladanie ponúk pdf. (329kB)

16.05.2017